Algemene voorwaarden – Januari 2024

Dit zijn de Algemene Voorwaarden waaronder Inbit te Zwolle haar diensten en producten aanbiedt. Inbit is onderdeel van WerV. WerV is onderdeel van Stichting WijZ (Dimence Groep). Stichting WijZ is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer 05048779.

Toepasbaarheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht van of met Inbit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Inbit wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

Offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door opdrachtnemer zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van opdrachtnemer deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

2.3 De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na offertedatum wordt bevestigd.

2.4 De opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens welke voor opdrachtnemer nodig zijn om de inhoud van de offerte te bepalen.

2.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en andere heffingen.

Aanvang van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de van een datum voorziene offerte is ondertekend door opdrachtgever en per mail of post is ontvangen door opdrachtnemer.

Opschorten en opzegging overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of op te zeggen, indien de opdrachtgever de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

4.2 De kosten van het niet nakomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van omstandigheden, die de opdrachtgever niet aangerekend kunnen worden (overmacht).

Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, vergunningen en overige voorwaarden, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering wijzigingen en/of aanvullingen nodig zijn, dan zullen partijen tijdig in overleg gaan tot aanpassing van de overeenkomst.

5.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuistheid en/of onvolledigheid van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde dan wel voorgeschreven gegevens, materialen, vergunningen en overige voorwaarden voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5.6 Bij het aangaan van de overeenkomst prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de opdrachtgever, tenzij anders is afgesproken. 

Geheimhouding  

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben.

6.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door een der partijen is medegedeeld en/of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectuele eigendom (I.E. rechten)  

7.1 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gesteld.

Levertijd

8.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering bepaald aan de hand van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie.

8.2 De levertijd gaat in wanneer alle noodzakelijke gegevens en definitieve details bekend zijn en in bezit van opdrachtnemer en de (in voorkomend geval) overeengekomen (deel)betaling is ontvangen.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geeft het overschrijden van de levertijd door opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding. 

Gebreken en klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde producten dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden en/of na levering van de producten schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan opdrachtnemer. Wanneer aan opdrachtnemer binnen de genoemde termijn geen gebreken/klachten gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot het indienen van een klacht, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot klachten/gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.3 Indien de klacht gegrond is zal opdrachtnemer door opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden alsnog uit te voeren en/of het product alsnog te leveren zoals overeengekomen, tenzij de werkzaamheden en/of het product inmiddels niet meer zinvol worden geacht door opdrachtgever. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.  Opdrachtnemer is in dit geval slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).

9.4 Ingediende klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Vrijwaring

10.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

Prijs en facturering

11.1 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in meer-werk, waarvoor opdrachtnemer naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11.2 De opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever consument is, kan hij, indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht het percentage van verhoging, de overeenkomst ontbinden.

Betaling

12.1 Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en is de opdrachtgever verplicht om het werk en/of de levering van de producten van/door opdrachtnemer volgens afspraak te honoreren.

12.2 Na afronding van de opdracht zal Stichting WijZ – Dimence Groep namens Inbit een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de (in voorkomend geval) reeds voldane aanbetaling/deelbetaling.

12.3 Opdrachtgever is verplicht om binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te betalen. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen dan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente plus alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte verschuldigd.

12.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Wijzigingen in de overeenkomst

13.1 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien beide partijen hiermee akkoord gaan en dit schriftelijk hebben vastgelegd.

Ontbinding

14.1 In geval van het niet na kunnen komen van de verplichtingen door opdrachtnemer door overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.2 Indien opdrachtnemer bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract. 

14.3 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

14.4 Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten) gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

14.5 Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele-stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

14.6 Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbinden, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van alle kosten die reeds gemaakt zijn ter voorbereiding op en ter uitvoering van de overeenkomst. 

Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van derden. 

15.2 Opdrachtnemer behoudt zich voor rechtens op te treden en wijst iedere aansprakelijkheid af in het geval dat door opdrachtgever aangeleverd materiaal kennelijk niet vrij van rechten is aangeleverd.

15.3 Indien incorrect aanleveren van materiaal door de opdrachtgever tot extra werk leidt, zullen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.

15.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. 

15.5 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. De opdrachtgever is aansprakelijk voor indirecte schade indien daar sprake van is. 

15.6 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van opdrachtnemer zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

17.1 Inbit heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de Algemene Voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de Algemene Voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig

18.1 Inbit zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Inbit. 

Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

19.3 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de vestigingsplaats van opdrachtnemer gelegen is. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

19.4 Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden.

Winkelwagen
Scroll naar boven